SC Enterprice Grøn Entreprise
Møddingsspecialist.
Belægninger på hesteejendomme, gangarealer, striglepladser, mødding, hestemødding, staldmødding
Godkendt mødding, heste, SC Entreprise, Græsted, Nordsjælland.
møddingsspecialist,belægninger på hesteejendomme, gangarealer, striglepladser, mødding, hestemødding, staldmødding, godkendt mødding, heste, SC Entreprise, Græsted, Nordsjælland, ridebaner

Grøn SC-Enterprise


Beskæring

Brolægning

Fliselægning

Fundamenter

Gravearbejde

Græsplæne

Græstage

Haveanlæg

Kloakmester

Legepladser

Møddingsplads

Nedrivning

Pumpehjælp

Ridebaner

Snerydning

Stensætning

Træfældning


Profil

Kontakt SC-Enterprice

Links

Forside

Grøn SC Entreprise

Entreprenør og anlægsgartner

Like os på Facebook Like os på facebook
Idet billeder siger mere end ord - har vi valgt at vise mange billeder indenfor de forskellige kategorier.
Hvis I har nogle ønsker der ikke er beskrevet - så finder vi også ud af det :-)

Vi har nu i over 20 år leveret Grøn Entreprise.

Grøn SC Entreprise er en service- og miljø-orienteret anlægsgartnervirksomhed i stor udvikling. Vi har mange spændende og forskellige opgaver inden for det grønne område.

Det Grønne:
Anlægsgartnervirksomhed: Haveanlæg, Træfældning, Græsplæne, Beskæring, Legepladser og Græstage mm.

Det Tunge:
Stensætning, Brolægning, Fliselægning, Fundamenter og Gravearbejde mm.

Vores specialer:
Møddingsplads - Ridebaner.

Og alt det andet:
Kloakmester, Pumpehjælp, Nedrivning og Snerydning mm.

Kunderne spænder vidt fra private, virksomheder og kommuner til underentrepriser for større entreprenører og anlægsgartnere.

I Grøn SC Entreprise er vi miljøbevidste og vi bruger ikke kemikalier.

 

 

Idet billeder siger mere end ord - har vi valgt at vise mange billeder indenfor de forskellige kategorier

- herunde er noget tekst der mest er beregnet til dem der helst vil læse tekst.

Vi laver alt inden for byggebrancen Ridebaner Mødding Fundamenter - Fliser og Brolæggerarbejde - Stensætning Haveanlæg - Græsplæner - Græstage - Træfældning og beskæring - Gravearbejde - Møddingsplads - Ridebane - Pumpehjælp ved oversvømmelser - Nedrivning -Opstaldning af heste - Ridebaner - Belægninger på hesteejendomme - Gangarealer Striglepladser - Mødding.


Fakta om ridebaner

Når du vælger en af vores ridebaner, får du en bane med følgende egenskaber:
Banen støver ikke - heller ikke efter 14 dages tørvejr og solskin.
Selv efter længerevarende nedbør træder hesten ikke igennem banen, men forbliver ovenpå.
Din hest har altid et godt fodfæste, da banen aldrig bliver glat.
Banen er tilpas fjedrende uden at være dyb.
Banen har lang holdbarhed og kræver kun minimal vedligeholdelse.
Ridebanerne opbyges af rene naturprodukter.


Etablering af ny ridebane

"I årevis har vi været ærgerlige over vores tidligere ridebane. Den var for tung og våd, og så var den frossen og derved ubrugelig halvdelen af året.


Derfor besluttede vi, at der måtte en ny ridebane til.

Specielt det med at banen var våd ville vi undgå for fremtiden. Vi har to gange tidligere fået lavet ridebane. Begge gange uden dræn, og begge gange har vi fortrudt at der ikke var dræn i. Så denne gang valgte vi en bane konstruktion, som har dobbelt dræn. Det vil sige, at banen både har et drænende lag af knuste tegl samt et markdræn i bunden.

Først blev den gamle ridebane gravet ud. I alt mere end 800 tons jord blev kørt væk.

Da vi er mindre end 150 meter fra Gilleleje Å, måtte vi ikke lægge de udgravede materialer i en lavning på folden, som ellers trænger til at komme op i niveau. Så det hele blev kørt bort.

Det er det samme der gælder for etablering af Mødding.

Dernæst blev der gravet drænrender i det nivellerede plan. I bunden af renderne ligger der drænrør omviklet med Fibertex, som er dækket af nøddesten. I bunden af renderne samles rørene i tre brønde, for endelig at løbe under folden og ud i åen.


Oven på den drænede grund blev lagt hele 30 cm knuste tegl. De knuste tegl har den egenskab, at de dræner banen hurtigt - ligesom en mursten, der suger vand som en svamp.
På samme måde opmagasinerer de knuste tegl store mængder vand, som vil frigøres langsomt i tørre perioder, så banen ikke bliver for støvende. Det vand som de knuste tegl ikke suger, vil blive drænet bort af markdrænet i bunden.
De knuste tegl blev stampet.

Oven på teglene er der stampet 10 cm granitmel, som skal danne det faste underlag under selve ridebanelaget.

På den måde adskilles ridebanelaget fra de drænende lag. Granitmelet er meget hårdt, når de er stampet - men det lader vand passere lige igennem.

Så var det tid til selve ridebanelaget. Med en spredevogn blev først et lag grus og dernæst et lag spåner spredt ud på banen. Disse materialer - i alt 7 cm - blandes efterfølgende, når banen tages i brug.

3 uger er gået med etableringen af banen. 800 tons materialer er kørt væk fra banen, der er etableret næsten 400 meter dræn og lagt mere end 1.000 tons materialer på.
Men vi er også glade for den."


Flise og brolægning

Der findes et utal af fliser - du finder dem du kan li' og vi lægger dem!


Haveanlæg
Høj kvalitet, visioner og inspiration er grundstenene i arbejdet.

- Specielle og eksklusive haveanlæg
- Japanske haver
- Sansehaver
- Belægning
- Brolægning
- Beplantning
- Græs


Stensætning

En stensætning af kampesten er noget af et puslespil at give sig i kast med, og som sådan også meget tålmodighedskrævende.

For at stensætningen skal undgå at skride ud ligesom gruset, er det vigtigt, at den er bredere i bunden end for oven. Det nederste lag af kampesten skal ligge stabilt i grus og gerne ca. 10 cm. under det laveste af de tilstøddende niveauer.

Og så er det simpelthen som at lægge et puslespil. Det tager faktisk flere år, at få den øvelse og teknik som skal til for at lægge en pæn stensætning.


Træfældning og beskæring


Vi har specialiseret os i fældning og beskæring af træer.
Især store og vanskelige træer, der er placeret på en sådan måde, at det er nødvendigt, at klatre op og skære træet ned fra toppen.
Ved at skære træet ned styk for styk, er det muligt, selv i den fineste prydhave, at sænke grenene forsigtigt ned, uden at ødelægge den omkringliggende have.


Etablering af græsplæne

Anlægning af græsplæner som traditionel såning udføres normalt i perioden maj - oktober måned. Det bedste tidspunkt er ofte i slutningen af august og det meste af september måned, hvor jordtemperaturen er høj og fugtigheden i jorden er god.

Hvis man ikke har tålmodigheden til at vente på, at den nysåede græsplæne bliver klar til brug, kan man istedet for vælge at anlægge græsplænen med rullegræs, kan stort set kan udlægges det meste af året, afhængig af jordens beskaffenhed i forbindelse med de indledende jordarbejder.

Græspleje er meget vigtig, så man får optimal glæde af plænen

I forbindelse med anlægning af græsplæner udfører vi opgaver som f. eks:

- Etablering af græsplæner som traditionel såning.

- Etablering af græsplæner ud- lagt med rullegræs.

- Omlægning af eksisterende græsplæner.

- Renovering af eksisterende græsplæner.

- gødning af græsplæner

Fra bund til grund, vi er effektive og kreative med markedets bedste mateialer.


Gravearbejde

Vi graver ud til terrasser, indkørsler samt andet gravearbejde, med en 1,6 ton minigraver.


Fundamenter

Fundamenter skal primært overføre lodret og vandret last fra bygningen til de bærende jordlag. Desuden skal de medvirke til at hindre vand fra terræn og undergrund i at opfugte bygningen. De udføres enten som direkte fundering eller som pælefundering; også terrændæk er et fundament, som er direkte funderet.


Opsætning af Carport og skure

Etablering af græstage

Græstage burde hedde grønsværstage. Det er nemlig ikke græs det hele, og det bør det heller ikke være, hvis det skal være kønt og bandsikkert.

Det bedste er at bruge rullegræs, for så er tørven sikret mod erosion, og planterne er i fuld vækst. Gerne den type, som har hvidkløver med. Det giver et kønnere og mere frodigt tag. På tagets solvendte side bør størstedelen af græsset være rødsvingel, men på skyggesiden kan man i stedet bruge f.eks. engrapgræs som hovedsort.

Det er vanskeligt at sige præcist, hvor tykt jordlaget skal være. Man kan derimod vende det om og sige det sådan: jo tykkere jordlag, jo mere græs får man; og omvendt: jo tyndere jordlag, jo mere stenurt, husløg og andre tørketålende stauder får man. Jeg har netop set et urtedækket tag på Öland. Det var ca. 15 cm tykt og meget frodigt – selv på den sydvendte side.
Vi foreslår følgende blanding: 2 dele filtergrus (2–6 mm), 1 del harpet muld og 1 del LECA-nødder (8–16 mm). Husk også at lægge et drænlag under denne blanding, så overskydende vand kan sive bort i tide.

Men det springende punkt i at lave et vellykket græstag er tagkonstruktionen inde under grønsværen. Den skal kunne bære tørvens vægt + vægten af det vand, der kan rummes i 15 cm tørv, + vægten af et lag tøsne. Det bliver i runde tal ca. 50 + 500 + 200 = 750 kg/kvadratmeter!. Desuden er det aldeles afgørende, at membranen mellem tagkonstruktionen og grønsværen er 100% tæt. I gammel tid brugte man birkebark, men i dag findes der svejsede folier, som er endnu bedre.


Lidt om love og regler:

For det erhvervsmæssige dyrehold, gælder følgende afstandskrav i landzone for stalde, møddinger, kompost i markstak m.v.:
15 m til offentlig vej, privat fælles vej, vandløb, dræn, søer og beboelse på samme ejendom.
25 m til brønde, private boringer og levnedsmiddelvirksomhed30 m til naboske.
50 m til fælles vandindvindingsanlæg.
50 m til nabobolig, byzone eller boligområde.

Dette medfører, at såfremt stalde eller møddingsplads på ens ejendom ligger tættere end 50 m til nabobeboelse, kan man højest have et dyrehold svarende til f.eks. max. 4 heste med tilhørende føl eller max. 10 får med lam. Hvis der haves mere end 15 dyreenheder (svarende til ca. 30 heste) gælder der yderligere afstandskrav end ovennævnte.


Mødding

Mødding skal indrettes så der ikke kan løbe regnvand ind på møddingsarealet. Der er krav til tæthed, styrke og bestandighed af materialer, således at fugt ikke kan trænge igennem møddingens bund og sider. Møddingen skal kunne modstå påvirkninger fra redskaber, som bruges ved fyldning og tømning. Vejledning om dimensionering af møddingen.


Læskur

Læskuret skal have plads til at alle dyr kan ligge ned på én gang på et tørt og strøet leje. Husk at anmelde læskuret til kommunen inden opførelsen. Opførelse af læskure skal overholde reglerne i Planloven og Bygningsreglementet.
Dyrene bør vandes og fodres uden for læskuret på skiftende pladser. Hvis der fodres i skuret kan kommunen stille krav om ekstra strøelse eller fast bund.

Husk altid at kontakte kommunen inden der bygges stald, læskur eller lignende - inden der sker udvidelser eller ændringer af dyreholdet - inden der laves opbevaringsanlæg til den faste og flydende gødning.


Stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr skal placeres og indrettes således, at forurening af grundvand og overfladevand (f.eks. sø, å og dræn) ikke finder sted, og således at stalde m.v. ikke er til væsentlig gene for de omkringboende. Stald med gulv.
Gulvene skal være tætte og udført af et materiale, der er vanskeligt gennemtræn-geligt for fugtighed. De skal være modstandsdygtige for slid fra såvel dyrene som fra de redskaber, der anvendes. Afløb fra stalde skal føres i tætte lukkede ledninger og udføres af en autoriseret kloakmester efter anmeldelse til kommunen. Afløb fra stalde skal føres til beholdere for flydende husdyrgødning.


Firma profil

SC-Entreprise har 25 års udvikling bag sig. Fra traditionelt håndværk til det vi er i dag, nemlig en moderne virksomhed med håndværksmæssig kvalitet, der fremstår som en seriøs og troværdig samarbejdspartner med fokus på kvalitet.


Mødding

En mødding er et sted, hvor primært eskrementer og udmuget halm fra bondegårdens husdyrbestand blev ophobet. Indhold fra toiletspanden, køkkenaffald (og ofte affald generelt) endte også på møddingen. Nyere tiders miljø- og affaldsbestemmelser har sammen med de moderne udmugningsanlæg skånet landskabet for de allerfleste møddinger. Efter at det har vist sig, at nedsivning fra møddeinger af gødningssaft, opløste næringsstoffer og sygdomskim er ganske kraftig, har myndighderene indført krav om, at møddinger skal anlægges på fast bund (i praksis = betondæk) med afløb til tank, og at de såkaldte "markmøddinger" kun må etableres efter nøje foreskrevne regler (Jf. Miljøbeskyttelsesloven).

De første husdyrbrugere lod dyrene gå ude året rundt, men med klimaforværringen i jernalderen blev det almindeligt at opstalde dyrene om natten og vinteren over. Det medførte en ophobning af dyrenes afføring, som måtte skaffes af vejen i form af møg. Af praktiske grunde blev møgstakken, møddingen, anbragt tæt ved stalden.

Det skulle snart vise sig, at det gav øget udbytte at sprede møget på agerjorden, og det blev snart god skik at spredet mød om efteråret, dvs. før pløjningen. På den måde havde man etableret en "næringsstofpumpe", der sendte mineralske stoffer fra græsningsarealerne (eng, hede, overdrev) hjem til de dyrkede marker, og det blev den reelle, økologiske baggrund for mundhældet: "Eng er agers moder".


Vejledning om det lille dyrehold og miljøet

Denne folder handler om nogle af de bestemmelser, der gælder for det lille dyrehold.
Et lille dyrehold må ikke give anledning til forurening af grundvand eller overfladevand, og det må ikke være til væsentlig gene for de omkringboende.I øvrigt henvises til kap. 3 ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem kommunerne i Frederiksborg Amt. Senest revideret marts 2005.

Det lille dyrehold og miljøet
Ved et lille dyrehold forstås et dyrehold på højst….

2 køer med tilhørende kalve, eller 4 stykker andet kvæg, eller 4 heste med tilhørende føl, eller 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, eller en tilsvarende produktion eller 10 får med lam eller 10 geder med kid eller 30 høns eller 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger eller tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte

Såfremt et dyrehold overstiger ovennævnte antal dyr, gælder reglerne for erhvervsmæssigt dyrehold.

Er det lille dyrehold tilladt i området ?

I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er det ikke tilladt at holde svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold. Dispensation kan gives af kommunen i særlige tilfælde.

Placering af bygninger m.m. kræver også særlig tilladelse - spørg kommunen.
Der findes ikke fastlagte afstandskrav for det lille dyrehold.

For det erhvervsmæssige dyrehold (et dyrehold større end eksemplerne på side 2, uanset om det er til hobby-brug), gælder følgende afstandskrav i landzone for stalde, møddinger, kompost i markstak m.v.:
15 m til offentlig vej, privat fælles vej, vandløb, dræn, søer og beboelse på samme ejendom
25 m til brønde, private boringer og levnedsmiddelvirksomhed

30 m til naboskel
50 m til fælles vandindvindingsanlæg
50 m til nabobolig, byzone eller boligområde.

Dette medfører, at såfremt stalde eller møddingsplads på ens ejendom ligger tættere end 50 m til nabobeboelse, kan man højest have et dyrehold svarende til eksemplerne på side 2, f.eks. max. 4 heste med tilhørende føl eller max.10 får med lam.

Hvis der haves mere end 15 dyreenheder (svarende til ca. 30 heste) gælder der yderligere afstandskrav end ovennævnte.

Haner
Haner i byzonen kan kun accepteres hvis de ikke er til væsentlig gene for de omkringboende. Ved klager fra naboer m.m. kan kommunen kræve forbedringer af hønsehus eller slagtning af hanen. I nogle områder kan der ikke holdes haner pga. bestemmelser i lokalplan, grundejervedtægt eller lignende.

Affald
Miljøfarligt affald (som f.eks. rester af sprøjtemidler, spildolie, og maling) skal opbevares i den orginale emballage og på et miljømæssigt ansvarligt sted.
Miljøfarligt affald skal opbevares utilgængeligt for børn og husdyr og ikke i nærheden af levnedsmidler, lægemidler, foderstoffer el. lign.
Læs altid grundigt på emballagen mht. håndtering og bortskaffelse af affald.
Miljøfarligt affald skal afleveres på Genbrugsstationen, Affaldscentret, Bøgebjergvej 84, Højelt.
Store mængder skal bortskaffes til MOFA, Rønnevangs Alle 5 i Hillerød.
Afbrænding og/eller nedgravning af affald er ikke tilladt

Rotter
Hvis der er mistanke om rotter på ejendommen, skal MORTALIN på tlf. 36 16 18 00 straks kontaktes.
Besøg af en rottebekæmper er betalt over ejendomsskatten.


Hvordan skal stalden indrettes?

Stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr skal placeres og indrettes således, at forurening af grundvand og overfladevand (f.eks. sø, å og dræn) ikke finder sted, og således at stalde m.v. ikke er til væsentlig gene for de omkringboende.

Stald med gulv
Gulvene skal være tætte og udført af et materiale, der er vanskeligt gennemtræn-geligt for fugtighed. De skal være modstandsdygtige for slid fra såvel dyrene som fra de redskaber, der anvendes. Afløb fra stalde skal føres i tætte lukkede ledninger og udføres af en autoriseret kloakmester efter anmeldelse til kommunen. Afløb fra stalde skal føres til beholdere for flydende husdyrgødning.

Stald uden gulv
Ammekøer og ungdyr, får og geder el. lign. kan holdes i stalde uden fast gulv. Her skal være et tykt halmlag, så næringsstoffer fra husdyrgødning ikke forurener grundvand eller overfladevand. Den daglige anvendelse af strøelse skal desuden sikre en ren, tør og varm overflade for dyrene på dybstrøelsen.


Hvordan skal folde og læskure indrettes ?

Folde

Folde skal have en vis størrelse så overgødskning undgås. Som tommelfinger-regel kan der holdes 1 ammeko med opdræt eller 3 heste pr. hektar.
Det er en god idé, at skifte mellem flere folde.

Der gælder særlige regler for frilandsgrise. I folde til frilandsgrise skal der være mindst 200 m2 græsmark pr. svin på 30-100 kg. Der skal være dobbelt hegn med 5 meter mellem indre og ydre hegn. I øvrigt henvises til Veterinærdirektoratets bestemmelser.

På arealer langs vandløb, der benyttes til græsning for løsgående dyr kan vandløbsmyndigheden påbyde bredejerne at anbringe og vedligeholde forsvarligt hegn langs vandløbet - typisk mindst 1 m fra vandløbets øverste kant. Vedrørende hegning i øvrigt henvises til Hegnsloven og Lov om mark- og vejfred.

Dyrene skal jfr. Dyreværnsloven have adgang til læskur og frisk vand.


Læskur

Læskuret skal have plads til at alle dyr kan ligge ned på én gang på et tørt og strøet leje. Husk at anmelde læskuret til kommunen inden opførelsen. Opførelse af læskure skal overholde reglerne i Planloven og Bygningsreglementet.
Dyrene bør vandes og fodres uden for læskuret på skiftende pladser. Hvis der fodres i skuret kan kommunen stille krav om ekstra strøelse eller fast bund.

Husk altid at kontakte kommunen
inden der bygges stald, læskur eller lignende
inden der sker udvidelser eller ændringer af dyreholdet
inden der laves opbevaringsanlæg til den faste og flydende gødning


Husdyrgødning

Opbevaring af komposteret husdyrgødning i markstak

Kun kompost må placeres i markstak. Husdyrgødning, som har ligget i en stald, i container eller på møddingsplads i mindst 3 - 4 måneder kan regnes som kompostlignende, og kan opbevares i markstak, hvis følgende krav overholdes:
Komposten skal have et tørstof-indhold på mindst 30 %.
Komposten skal være overdækket af kompostdug eller lufttæt materiale f.eks. en presenning.

Komposten må højst ligge samme sted i 12 måneder og ikke samme sted igen før efter 5 år.
Komposten må ikke ligge, hvor der kan være risiko for udsivning til dræn, vandløb eller sø.

Hvordan skal husdyrgødning anvendes?

Husdyrgødningen skal anvendes til gødningsformål, enten på egen jord eller der kan indgås skriftlig aftale med en anden landmand.

Hvordan skal husdyrgødning opbevares?

Opbevaring af husdyrgødning skal ske, så der ikke kan opstå eller vil være risiko for forurening eller væsentlige gener for de omkringboende.
Fast husdyrgødning kan opbevares på mødding eller i en lukket container. Flydende husdyrgødning skal opbevares i beholder.

Flydende husdyrgødning

Afløb og beholder
Afløb fra mødding eller container skal føres til lukket beholder gennem tætte, lukkede ledninger. Alle afløb, ledninger og brønde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Beholderen skal være korrekt dimensioneret og skal bestå af et bestandigt og for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale.
Når beholderen tømmes skal indholdet benyttes til gødningsformål.
Projekt skal fremsendes til kommunen inden etablering.


Fast husdyrgødning
Mødding

Mødding skal indrettes så der ikke kan løbe regnvand ind på møddingsarealet. Der er krav til tæthed, styrke og bestandighed af materialer, således at fugt ikke kan trænge igennem møddingens bund og sider. Møddingen skal kunne modstå påvirkninger fra redskaber, som bruges ved fyldning og tømning. Vejledning om dimensionering af møddingen kan fås ved henvendelse til en landbrugskonsulent.

Lukket container
Såfremt containeren er overdækket og tæt, kan den placeres på en plads uden afløb. Hvis containeren ikke er overdækket eller tæt skal den være placeret på et befæstet areal med afløb til beholder.

Autoriseret kloakmester ved Gilleleje i Nordsjælland

Kloak
En kloak er konstrueret til at være selvrensende og skal kun højtryks-spules, når der er noget galt med den.

Oplever en husejer, at kloakken jævnligt stopper til, er det et sikkert tegn på, at der er noget galt. Formentlig vil der være tale om et brud eller en større sætning, der skal repareres. Er der behov for reparation.

Afløb

Som ejer kan man selv gøre en indsats for at vedligeholde sit afløbsanlæg og dermed forhindre lugtgener, fugtskader og forstoppelse.

Ejeren bør regelmæssigt tilse og rense sine gulvafløb, vandlåse, tagvandsbrønde og nedløbsbrønde. Ligeledes bør man rense tagrenderne hvert efterår, så man undgår, at nedløbsrørene stoppes til af blade.

Forstoppelse

En forstoppelse skal normalt fjernes via en spuling. Oplever en husejer, at kloakken jævnligt stopper til, er det et sikkert tegn på, at der er noget galt. Formentlig vil der være tale om et brud eller en større sætning, der skal repareres. En spuling vil i dette tilfælde blot udsætte problemet.

Rotteproblemer

Får man rotter på uanmeldt besøg, er det et tegn på, at der er sket brud på kloaknettet, og at en reparation er nødvendig. Man bør derfor hurtigst muligt kontakte en autoriseret kloakmester, ligesom man også har pligt til at informere kommunen.

Typisk vil man i første omgang foretage en røgprøve af afløbssystemet, eventuelt suppleret af kloak-tv, for at lokalisere bruddet.

Det kan anbefales husejere med udvidet rørskade-forsikring også at henvende sig til forsikringsselskabet.

Gribskov kommune: Græsted og Helsinge

Ssamt i det øvrige Nordsjælland.

Belægninger på hesteejendomme, gangarealer, striglepladser, mødding, hestemødding, staldmødding. Godkendt mødding, heste, SC Entreprise i Græsted, Gilleleje, Helsinge, Gribskov, Hornbæk, Dronningmølle, Helsingør, Pårup, Rågeleje, Hillerød, Allerød, Birkerød, Rudersdahl, Lyngby, Søborg og Nordsjælland.

Vi har ændret vores e-mail fra: steen@sc-entreprise.dk og info@moedding.dk til scentreprise@gmail.com


Billeder fra Kunstmaler.dk